Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  

AKTUALI INFORMACIJA


Vadovaujantis Švietimo teikėjo steigėjo sprendimu patvirtintu Atlyginimo už vaikų išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose mokesčio tvarkos aprašo (kurį galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/234ef8928b1a11eaa51db668f0092944/asr ) 9 punktu, visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vasaros laikotarpiu vykdo veiklas, todėl visiems ugdymo paslaugų gavėjams taikomas mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo mėnesį. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Svarbu pastebėti, kad nors vaikas ir tam tikrą laikotarpį nelanko ugdymo įstaigos, bet šios lėšos nuosekliai skiriamos ugdymo aplinkos gerinimui.


Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimotobulinimas ir plėtotė" organizuoja įvairias veiklas. Viena iš jų - veiklos kokybės įsivertinimo metodikos išbandymas. Iš Panevėžio miesto savivaldybės buvo pakviestas metodiką išbandyti ir lopšelis-darželis "Voveraitė".
Š.m. gegužės-birželio mėn. įstaigoje vykdomas metodikos išbandymas, todėl kviečiame mokytojus ir tėvelius prisijungti prie šios labai svarbios, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, veiklos.PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ  SKELBIA KONKURSĄ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOVERAITĖ" DIREKTORIAUS PSAREIGOMS UŽIMTI.
Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia:
https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai/konkursai-panevezio-miesto-7c72.htmlPAGALBĄ ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS SIŪLO PANEVĖŽIO BENDRUOPMENINIAI ŠEIMOS NAMAI.
DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE RASTI http://www.panevezioseimai.lt


Džiaugiamės, kad Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė" tapo savanorius priimančia organizacija (akreditacijos pažyma). Kviečiame jaunimą savanoriauti pas mus. Daugiau informacijos rasite čia: http://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
  Telefonas pasiteirauti 845 433352.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" paskirtas padėti įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą tėveliams, kurie nusprendė ugdyti vaikus šeimoje.
Apie tai plačiau Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme (čia) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (čia).


Panevėžio lopšelis-darželis dalyvauja ES projekte ,,Renkuosi sveikatą" su Aukštaičių-Žemaičių bendruomene. Daugiau informacijos galite rasti čia.