Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
GITANA BRAŽDŽIONIENĖ, tel. 8 45 433352, el.paštas brazgitana@gmail.com

Atliekamos funkcijos: lopšelio-darželio bendruomenės telkimas metinio veiklos plano, strateginio plano tikslų įgyvendinimui;  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo vykdymą ir kontrolė; metodinės, pedagoginės, dalykinės pagalbos teikimas pedagogams;  ugdymo naujovių diegimas; ugdomosios veiklos ir pedagoginės  priežiūros organizavimas; papildomo ugdymo veiklos organizavimas; pedagogų kvalifikacijos kėlimo kontrolė; internetinės svetainės pildymas, moikinių ir pedagogų registro tvarkymas, ugdymo proceso analizė ir vertinimas, vaikų pažangos ir pasiekimų fiksavimo kontrolė; tėvų (globėjų) konsultacinės veiklos, metodinės veiklos organizavimas, vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas, smurto ir patyčių prevencinės veiklos organizavimas, mokinio krepšelio lėšų panaudojimo apskaita ir kt.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei keliami specialieji reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinį ugdymą, išmanymas; komunikabilumas, diplomatiškumas, atidumas; bendravimo psichologijos išmanymas, vadybiniai gebėjimai, darbo komandoje įgūdžiai, darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas su įvairiomis informacinėmis sistemomis).