APIE MUS
VIZIJA
                      Panevėžio lopšelis - darželis ,,Voveraitė“ –  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje vaikui ir jo poreikiams realizuotis saugią aplinką kuria draugiškų ir atidžių darbuotojų, bendradarbiaujančių tėvų ir vadovų-lyderių komanda.

MISIJA

Įgyvendinant švietimo politiką, teikti šiuolaikinės didaktikos principus atitinkantį ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį vaikui jo individualių poreikių tenkinimą, emocinį saugumą, tobulėjimą kiekvieną dieną ir užtikrinantį jo sėkmingą  pasirengimą mokyklai.

2017-2019 METŲ STRATEGIJOS TIKSLAI

1. Kurti vaikams ir pedagogams emociškai ir fiziškai saugias ugdymosi sąlygas, atnaujinant, modernizuojant vidaus ir lauko aplinką, diegiant elektroninį dienyną ir IKT ugdymo procese.

2. Užtikrinti ugdymo perimamumą, tobulinant ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą per vaikų pasiekimų vertinimą, meninę ir įvairiapusę papildomo ugdymo veiklą.

3. Gilinti pedagogų, tėvų kompetenciją, atpažįstant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, elgesio problemas ir ugdymosi sunkumus per įvairią veiklą Metodiniame centre,  Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre.

2017 METŲ TIKSLAS

Įgyvendinant švietimo politiką, teikti šiuolaikinės didaktikos principus atitinkantį ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį vaikui jo individualių poreikių tenkinimą, emocinį saugumą, tobulėjimą kiekvieną dieną ir užtikrinantį jo sėkmingą  pasirengimą mokyklai.


 2017 METŲ UŽDAVINIAI 

1. Stiprinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo turinio perimamumą ir grupių auklėtojų bei specialistų bendradarbiavimą. (2 strateginis tikslas).

2. Tenkinant tėvų (globėjų) poreikius, sėkmingai integruoti į ugdymą įvairias papildomas veiklas, organizuoti įvairius tradicinius ir netradicinius renginius kartu su šeimomis. (2 strateginis tikslas).

3. Užtikrinti vaikų, pedagogų fizinį ir emocinį saugumą, organizuojant vaiko pasiekimų įvertinimu pagrįstą diferencijuotą ugdymą. (1 strateginis tikslas).

4. Organizuoti pedagogų, tėvų (globėjų) švietimą apie vaikų elgesio problemų ir ugdymosi sunkumų atpažinimą ir sprendimo būdus. (3 strateginis tikslas).

5. Kūrybiškai ir originaliai paminėti lopšelio-darželio Voveraitė 50 metų jubiliejų.

  LOPŠELIO – DARŽELIO „VOVERAITĖ“ BENDRUOMENĖS VERTYBIŲ DEKLARACIJA
   
  MEILĖ, TOLERANCIJA IR PAGARBA KIEKVIENAM VAIKUI
  SAUGAUS, SVEIKO IR LAIMINGO VAIKO PRIGIMTINIŲ  SAVYBIŲ PUOSELĖJIMAS
  ĮSIKLAUSYMAS Į TĖVŲ – UGDYTOJŲ KOMPETENCIJĄ
  ATVIRA, NUOŠIRDI, BETARPIŠKAI BENDRAUJANTI IR BENDRADARBIAUJANTI BENDRUOMENĖ: TĖVAI – PEDAGOGAI – VADOVAI
  ČIA MUMS GERA, LINKSMA IR SMAGU...
   
  "VOVERIUKŲ" HIMNAS
   
  VOVERIUKAI MES MAŽI,
  ŠOKINĖJAME VISI.
  PO DARŽELĮ NUO PAT RYTO
  ŽAIDŽIAM, STRIKSIM MES VISI.
   

  ČIA MAŽIEMS SMAGU GYVENTI,
  Į DARŽELĮ KAIP Į ŠVENTĘ.
  MOJAM MAMAI, AČIŪ TĖČIUI
  REIKIA MUMS ČIA PADIRBĖTI.
   
   
  ŠOKAM, ŽAIDŽIAM IR SPORTUOJAM,
  LIPDOM, MIEGAM IR KONSTRUOJAM.
  LAUKIAM MYLIMŲ TĖVELIŲ,
  BROLIŲ SESIŲ IR SENELIŲ.